Books: Deuteronomy 14: 22-29

Deuteronomy 14: 22-29