Books: Deuteronomy 28: 9-14

Books: Deuteronomy 28: 9-14