Books: Deuteronomy 30:19-20

Books: Deuteronomy 30:19-20