Books: Deuteronomy 7: 7-9

Books: Deuteronomy 7: 7-9